• +27 87 310 5310
 • admin@eurekalaerskool.co.za
 • Klisserweg, Hadisonpark, Kimberley, 8306
 • Nuus

  Eureka Klagte beleid

  Inleiding

  Die skool is ‘n gemeenskap wat bestaan uit kinders, ouers en onderwyspersoneel wat voortdurend blootgestel word aan situasies wat kan lei tot konflik.

  ‘n Duidelike beleid, wat nougeset gevolg word om klagtes te hanteer, is belangrik om te verseker dat konflik korrek hanteer word of vermy word.

  Uitkomste

  ‘n Skoolgemeenskap waarin almal die vrymoedigheid het om sake waaroor daar ontevredenheid of onsekerheid heers aan te spreek met die aanspreeklike persoon.

  Om die nodige strukture en prosesse te vestig wat sal toelaat dat die hantering van klagtes ordelik en regverdig teenoor alle partye geskied.

  Sleutels tot die uitkomste

  Die sleutels tot bogenoemde uitkomste is:

  • deeglike kennis van die gesagstrukture binne die skoolgemeenskap,
  • goedgeorganiseerde geleenthede moet geskep word om die klag te lê,
  • die klag moet duidelik gestel word en deur alle partye verstaan word,
  • daar moet duidelike uitkomste van die gesprek wees,
  • duidelike terugvoer op ‘n bepaalde tydstip.

  Deeglike kennis van die gesagstrukture

  Korrekte kanale

  Die aktiwiteite binne skoolverband is vir die doeleindes van die klagte-beleid verdeel in sport, akademie en kultuur.

  Die korrekte kanale word vervat in organogramme wat onder geïllustreer is.

  Sport
  Sport

  Akademie
  Akademie
  Kultuur
  Kultuur

  Die aanvangspunt van enige klag is om die aanspreeklike onderwyser of afrigter te nader om ‘n klag te lê.

  Indien die uitkoms van die bespreking van die klag nie bevredigend is vir die persoon wat die klag gelê  het nie, het die persoon die opsie om die klag te eskaleer na die volgende vlak van gesag soos aangedui op die onderskeie organogramme.

  Indien die persoon wat die klag lê nie die gesagstruktuur, soos aangedui op die onderskeie organogramme, volg nie, sal die persoon terug verwys word na die aangewese persoon binne die gesagstruktuur.

  Die skoolhoof is die laaste persoon binne alle gesagstrukture wat betrek moet word by enige klagte.

  Goedgeorganiseerde geleentheid om die klag te le

  Die persoon wat die klag wil lê,  moet kontak maak met die aanspreeklike onderwyser of afrigter.

  Beide moet ooreenkom op die volgende:

  • Tyd wanneer hulle die gesprek sal voer,
  • plek waar die gesprek gevoer sal word
  • wie almal betrokke moet wees by die gesprek.

  Let wel: Die volgende persoon in die gesagstruktuur sal nie by die aanvanklike vergadering betrokke wees nie.

  Duidelike klag wat deur beide partye verstaan word

  Die aanspreeklike onderwyser of afrigter sal die klag op skrif stel tydens die gesprek en beide die onderwyser of afrigter en die persoon wat die klag lê, sal die klagte-dokument onderteken. Hiermee erken hulle dat die klag op skrif korrek is.

  Duidelike uitkoms van die gesprek

  Twee uitkomste is moontlik na afloop van die gesprek tussen die aanspreeklike onderwyser of afrigter en die persoon wat die klag lê:

  • Die persoon wat die klag lê,  aanvaar die terugvoering en berus daarby,
  • die persoon wat die klag lê, is nie tevrede met die terugvoer nie en dring daarop aan om die klag te eskaleer na die volgende persoon in die gesagstruktuur.

  In die laaste geval moet die aanspreeklike onderwyser of afrigter dit duidelik maak aan die persoon wat die klag lê,  wie die volgende persoon in die gesagstruktuur wat die klag sal hanteer.

  Duidelike terugvoering  op ‘n bepaalde tydstip

  Indien ‘n klag verder verwys word,  moet die volgende persoon in die gesagstruktuur terugvoering gee aan die onderwyser of afrigter wat die klag aanvanklik hanteer het.

  Klagte-prosedure

  1. ‘n Klag ontstaan by ‘n lid van die skoolgemeenskap.
  2. Die persoon identifiseer die korrekte onderwyser of afrigter by wie die klag gelê moet word.
  3. Beide partye kom ooreen op die tyd, plek en wie betrokke moet wees by die aanvanklike gesprek.
  4. Die onderwyser of afrigter teken die tyd, plek, persone betrokke, klagtebeskrywing en die uitkoms aan op die klagtedokument en alle partye onderteken die dokument.
  5. Die onderwyser of afrigter gee terugvoer aan die persoon wat die klag lê of alle partye kom ooreen op die tyd en plek waartydens terugvoer gegee sal word.
  6. Indien die persoon wat die klag gelê het tevrede is met die terugvoer, word dit skriftelik aangedui op die klagte-dokument.
  7. Indien die persoon wat die klag gelê het nie tevrede is met die terugvoer nie, moet die onderwyser of afrigter die persoon wat die klag gelê  het inlig oor wie die volgende persoon in die gesagstruktuur is  wat genader moet word.
  8. Die onderwyser of afrigter stel die volgende persoon in die gesagstruktuur in kennis van sy terugvoer en die persoon maak kontak met die persoon wat die klag wil lê om ‘n geleentheid te reël om ‘n gesprek te voer.
  9. Stappe 3 tot 8 word herhaal.