• +27 87 310 5310
 • admin@eurekalaerskool.co.za
 • Klisserweg, Hadisonpark, Kimberley, 8306
 • Nuus

  Gedragskode vir leerders van Laerskool Eureka

  1. ALGEMEEN

  1.1 Behoudens die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet No 84 van 1996, artikel 8(1) moet ‘n
  beheerliggaam van ‘n openbare skool, ‘n gedragskode vir leerders aanvaar na oorleg
  met die leerders, ouers en opvoeders van die skool. Geen bepaling van die wet stel ‘n leerder vry van die verpligting om die gedragskode van die skool wat deur sodanige leerder bygewoon word, na te kom nie.
  1.2 In hierdie skoolgemeenskap is ‘n gedragskode noodsaaklik om die opvoedkundige doelstellings van die skool te bereik.
  1.3 Orde, dissipline en respek vir elke individu vorm die grondslag vir sukses en ‘n gelukkige skoolgemeenskap.
  1.4 By Laerskool Eureka val die klem op uitnodigende onderwys wat dissipline deur aanmoediging en erkenning van prestasie as onderbou het.
  1.5 Christelike beginsels dien as grondslag vir die gedragskode.
  1.6 Hierdie gedragskode erken die volgende : Die Onderwyswette, die wet op Basiese Menseregte, die visie en missie van Laerskool Eureka en die gedragskode vir personeel.
  1.7 ‘n Opvoeder by die skool beskik oor die regte om ‘n leerder volgens die gedragskode te beheer en te dissiplineer gedurende die tyd wat die leerder die skool, asook enige klas, skoolfunksie, skooluitstappie of skoolverwante aktiwiteit bywoon.
  1.8 Die finale verantwoordelikheid vir die gedrag van leerders berus by die ouer/voog van die leerder. Die ouer/voog moet toesien dat die leerder alle skoolreëls en –regulasies nakom en verantwoordelikheid aanvaar vir enige wangedrag deur die leerder.

  2. DOELSTELLINGS

  2.1 Om elke leerder deur middel van uitnodigende onderwys te onderrig en op te voed.
  2.2 Om leerders die beginsel aan te leer van: “om vir mekaar om te gee” in ‘n gees van samewerking en ondersteuning.
  2.3 Om elke leerder die geleentheid te gee om hom/haar maksimaal voor te berei vir die samelewing.
  2.4 Om aan elke leerder sekuriteit en geborgenheid te bied in die skoolgemeenskap en om die leerder te beskerm.
  2.5 Om aan elke leerder ‘n veilige omgewing daar te stel waar fisiese beserings sover menslik moontlik beperk is.
  2.6 Om as skool en ouers in vennootskap te gaan om die leerling se vermoë maksimaal te ontwikkel en die beste aan die kind te bied.

  3. DIE DISSIPLINêRE KODE

  Die dissiplinêre kode van Laerskool Eureka omvat die volgende:
  3.1 die gedragskode
  3.2 die skoolreëls
  3.3 nader omskrywings van oortredings
  3.4 dissiplinêre maatreëls
  3.5 tugkomitee

  4. OORTREDINGS

  4.1 Dit is onmoontlik om ‘n volledige lys van oortredings deur leerlinge te identifiseer. Onderstaande is ‘n lys met verskillende tipe oortredings:

  Tuis en skoolwerk : Herhaalde oortredings
  Twee keer
  Spesifiseer oortreding

  Vergeet modules tuis
  Doen nie tuiswerk nie
  Afskeepwerk
  Leer nie vir toetse nie
  Sportklere en L.O-klere herhaaldelik vergeet (2 keer)
  Oneerlikheid – Afskryf van huiswerk
  Nie besig met gegewe opdrag nie
  Inhandiging van boeke, modules en take

  Gedragsoortredings

  Wangedrag
  Graffiti – skoolbanke
  Enige vorm van karakterskending, intimidering of emosionele en geestelike teistering
  Enige optrede wat die goeie naam van die skool in oneer bring
  Enige poging, gedurende ‘n klastoets of eksamen, om ‘n ander leerder te help of te probeer help
  Oneerlikheid – Afskryf van toetse
  Sarkastiese of neerhalende aanmerkings teenoor onderwysers of werkers
  Disrespek teenoor onderwysers
  Hardloop in gange
  Ignoreer opdragte
  Mors of eet in toilette
  Vloek of vuiltaal/skeltaal
  Baklei op skoolterrein
  Rook op skoolterrein
  Gewoonte laatkommers
  Ontwrigting van leerproses – Aanhoudende gesels
  Gooi of skiet van voorwerpe in klas
  Briefies skryf in klas
  Klipgooi
  Enige ongemagtige gebruik van ‘n selfoon
  Om skoolgronde sonder toestemming te verlaat
  Afwesigheid van klasse en skool sonder ‘n wettige verskoning

  Kriminele oortredings

  Gebruik van en / of handel in dwelms
  Besit en / of gebruik van gevaarlike wapens
  Besit en / of verspreiding van pornografiese materiaal
  Aanranding
  Beskadiging van skool – en privaat eiendom
  Onder die invloed van alkohol verkeer.
  Brandstigting en saakbeskadiging
  Diefstal
  Dobbelary
  Detensie as strafmaatreël by oortredings:

  Die skool het die mag verloor om kinders tydens oortredings te straf en daarom word daar teruggekeer na die enigste wettige wyse om oortredings huidiglik aan te spreek. Ons glo die dentensiestelsel sal as afskrikmiddel dien vir gedragsoortredings in die skool. 95% en meer leerlinge tree volgens die norm op en die 5% van leerlinge wat hierdie leerlinge binne skoolverband se lewe onaangenaam maak, moet gestraf word vir afkeurende gedrag binne skoolverband.

  Detensie sal op Vrydae vanaf 13:35 – 14:35 geskied. Onderwysers sal streng toesig hou terwyl die kinders in die saal vergader. Oortreders moet die straf as onaangenaam ervaar en tydens die tydperk in absolute stilte deurbring. Detensie geskied weekliks. Ouers word dadelik na `n oortreding gekontak en ingelig oor die oortreding. Hierna ontvang die leerling op `n Vrydag om 13:00 `n detensiebrief om hom in te lig dat hy die volgende Vrydag op detensie sit.

  Die volgende oortredings sal dadelik lei tot detensie:

  Gedragsoortredings:
  1. Wangedrag
  2. Graffiti – skoolbanke, geboue en terrein
  3. Enige vorm van karakterskending, intimidering of emosionele en geestelike teistering. Seksuele teistering word ingesluit
  4. Enige optrede wat die goeie naam van die skool in oneer bring
  5. Enige poging gedurende ‘n klastoets of eksamen om ‘n ander leerder te help of te probeer help
  6. Oneerlikheid – Afskryf van toetse en diefstal
  7. Sarkastiese of neerhalende aanmerkings teenoor onderwysers of werkers
  8. Disrespek teenoor onderwysers
  9. Mors in toilette
  10. Vloek of vuiltaal/skeltaal
  11. Baklei op skoolterrein
  12. Rook op skoolterrein
  13. Klipgooi of gooi van ander voorwerpe
  14. Enige ongemagtigde gebruik van ‘n selfoon
  15. Om skoolgronde sonder toestemming te verlaat of pouses buite voorskrifte te betree
  16. Skoolreëls pouses nakom
  17. Afwesigheid van klasse en skool sonder ‘n wettige verskoning (“bunk” skool)
  18. Beskadiging van skool – en private eiendom
  19. Besit en / of gebruik van gevaarlike voorwerpe (wapens)
  20. Onstigtelike gedrag by aantree in die rye
  21. Onstigtelike gedrag tydens die saalperiode
  22. Met herhaalde gedragsoortredings kan leerlinge ook detensie sit.

  Indien `n leerling enige van bogenoemde oortredings begaan, meld die verantwoordelike onderwyser dit onmiddellik by die skoolhoof aan. Die naam, oortreding en alle besonderhede word aangeteken en die ouers word dadelik telefonies ingelig. Alle betrokke partye teken by die oortreding.

  Alle normale oortredings in die klas word direk deur die betrokke onderwyser hanteer volgens die voorskrifte van die gedragskode. Met ernstige gedragsoortredings sal leerlinge die geleentheid om op enige toere of uitstappies van die skool te gaan, ontneem word. Ernstige oortredings kan ook lei tot `n dissiplinêre verhoor.
  Hierdie stelsel tree op Maandag, 20 Augustus 2012 in werking. Die eerste detensie sal op Vrydag, 31 Augustus 2012 geskied.

  Ons maak staat op elke ouer om die skool in hierdie strafmaatreël te ondersteun en die dissipline van kinders binne Eureka verder te verbeter. Dit word slegs toegepas om `n veiliger en aangenamer omgewing vir u kind binne die skool te skep. Slegs u ondersteuning sal die sukses van die stelsel waarborg.

  5. BEMAGTIGING VAN PERSONEEL EN UITVOERING VAN GEDRAGSKODE

  Elke personeellid is bemagtig om ‘n leerder wat steurende, ontwrigtende en onbehoorlike gedrag openbaar of tuis en skoolwerkoortredings begaan, te hanteer op die volgende wyse.

  5.1 Twee mondelinge waarskuwings word aangeteken. Die tweede oortreding moet dadelik deur die betrokke onderwyser onder die ouers se aandag gebring word. (Telefonies of skriftelik). Ouerkontak moet skriftelik aangeteken word en kwartaalliks by die adjunkhoof en departmentshoof vir kennisname, ingehandig word.
  5.2 Na die volgende twee mondelinge waarskuwings (vier in totaal) gaan ‘n tweede brief na die ouers. Die brief sal die ouers in kennis stel van die datum en tyd van ‘n tugverhoor.
  5.3 Na die volgende twee waarskuwings (ses in totaal) word ‘n derde brief aan die ouers gestuur. Hulle moet weer ‘n tugverhoor bywoon. By skuldigbevinding kan die leerder vir 5 (vyf) skooldae huis toe gestuur word.
  5.4 Alle rolspelers word in kennis gestel dat die onus op die leerder berus om verlore werk in te haal wat hy/sy verloor as gevolg van die feit dat hy/sy vir vyf volle skooldae huis toe gestuur is. Daar sal ook geen punt toegeken word vir toetse wat hy/sy in die tyd moes skryf nie.
  5.5 Hierna herhaal die proses homself.
  5.6 Alle ernstige oortredings moet in die leerderprofiel aangeteken word.
  5.7 Leerlinge wat hul herhaaldelik skuldig maak aan oortredings kan die voorreg ontneem word om op toere en uitstappies te gaan.
  5.8. Leerlinge wat hul skuldig maak aan erenstige gedragsoortredings sal die voorreg ontneem word om op toere en uitstappies te gaan.
  5.9. Die tugkomitee sal bestaan uit die skoolhoof, die bestuurspan van die skool, die betrokke klasonderwyser asook twee lede van die beheerliggaam.

  KRIMINELE OORTREDING – PROSEDURES

  5.10. Behoudens die Suid-Afrikaanse Skolewet kan die beheerliggaam ‘ n leerder wat hom skuldig maak aan misstappe wat teenstrydig is met die waardes van ons skool en gemeenskap onder andere kriminele oortredings soos bv. dwelms, misbruik van drank, ens. na ‘n billike verhoor skors van bywoning van die skool vir een week. Verdere uitsetting sal hangende ‘n beslissing van die Departement van Onderwys geskied.
  5.11. In die geval van sodanige oortredings sal die tugkomitee die verhoor waarneem en by skuldigbevinding kan die leerder vir 5 (vyf) skooldae huis toe gestuur word. Die ouers en leerder moet binne 5 (vyf) dae voor die beheerliggaam verskyn wat die aangeleentheid verder sal hanteer.
  5.12. In die geval van kriminele oortredings, waar die SAPD of enige van sy afdelings se hulp benodig word, word die leerder in veilige bewaring gehou en die Dagbestuur van die beheerliggaam sowel as die ouers van die leerder word ontbied.
  5.13. Die leerder word in die toesig van sy/haar ouers geplaas en reëlings word getref vir die verskyning van die leerder en sy ouers voor die volle beheerliggaam. By skuldigbevinding sal die beheerliggaam gepas optree. Optrede sluit ook die aanbeveling van permanente uitsetting in.
  5.14. Indien ‘n leerder skuld erken op diefstal en hy/sy is gewillig om die skade te vergoed, sal bogenoemde prosedure gevolg word en die leerder kan vir 5 (vyf) skooldae geskors word.
  5.15. Indien hy/sy nie skuld erken nie en hy/sy word skuldig bevind, sal die leerder die volgende keuse hê:

   Verlaat die skool vrywillig saam met ouers/voogde. Die saak sal gerapporteer word, maar geen stappe sal teen leerder geneem word nie.
   ‘n Saak sal geopen word en die leerder sal ‘n kriminêle rekord by skuldigbevinding hê. Die beheerliggaam sal die saak na die Onderwyshoof neem en die leerder sal geskors word vir die duur van die saak. As hy/sy skuldig bevind word, word hy/sy permanent geskors en die redes word deurgegee aan sy voornemende skool. In hierdie geval sal die leerder geskors bly totdat die Onderwyshoof ‘n beslissing gemaak het.

  5.16. Geen individuele leerder of groep leerders mag onderwysers intimideer, fisies te lyf gaan of vals beskuldig nie. Die tugkomitee sal baie streng teen sulke gedrag optree en leerders kan onmiddellik huis toe gestuur word vir 5 (vyf) skooldae.
  5.17. Kriminele oortreders se name sal ook in die Weeklikse Voorval Rapport aan die NKOD gestuur word.

  SELFOON – PROSEDURE

  5.18. Indien selfone tydens lesure, saalperiodes en pouses by leerders gevind word, word dit ingeneem en in veilige bewaring in die kluis toegesluit.
  5.19. Indien oortredings begaan word vanaf Maandag tot Woensdag kan ouers self die selfoon by skoolhoof op Vrydag kom afhaal.
  5.20. Indien oortredings begaan word op Donderdag en Vrydag kan ouers self die selfoon by skoolhoof op die daaropvolgende Maandag kom afhaal.

  6. SKOOLREëLS EN ORDE-ReëLS

  6.8. Skooltye

  Jan – Jun Jul – Des
  Pre-Primêr 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00
  Graad 1 07:20 – 12:15 07:20 – 13:00
  Graad 2 07:20 – 13:00 07:20 – 13:00
  Graad 3 – 7 07:20 – 13:35 07:20 – 13:35

  6.1.1 Leerders moet die skool, tydens die vasgestelde skoolure, stiptelik bywoon. ‘n Leerder mag nie gedurende skoolure sonder die verlof van ‘n onderwyser of skoolhoof uit ‘n klaskamer afwesig wees of die skoolterrein verlaat nie.
  6.1.2 Indien leerders gedurende skooltyd mediese afsprake moet nakom, moet die ouers per
  brief of telefonies met die klasonderwyser of skoolhoof reël.
  6.1.3 Leerders wat tydens skoolure by die skool afgehaal word, moet uitgeteken word deur die ouers of voog.
  6.1.4 Geen laatkommery sal toegelaat word nie. Indien leerders om een of ander rede laat kom, moet hy/sy by die ontvangskantoor aanmeld, sy rede vir die laatkom verstrek voor hy/sy na sy klas beweeg.

  6.9. Pouses

  6.9.1. Gedurende pouses speel die leerders op die terrein wat aan hulle toegeken is, nl:

  Graad 1 + 2 : Krieketnette by kragstasie
  Graad 3 : Netbalbaan – Noordelike kant
  Graad 4 – 7 : Rugbyveld

  6.9.2. Die skoolterrein moet te alle tye skoon en netjies gehou word.
  6.9.3. Leerders mag nie gedurende pouses naby die personeel se voertuie speel nie.
  6.9.4. Geen leerders mag tydens pouses tussen die fietse wees nie.
  6.9.5. Geen gevaarlike speelgoed/voorwerpe mag skool toe gebring word nie.
  6.9.6. Die speel met gevaarlike voorwerpe soos harde balle, klippe en stokke is verbode.
  6.9.7. Geen skaatsplanke, rolskaatse of enige apparaat wat teer kan beskadig, mag op die skoolterrein gebring word nie.
  6.9.8. Leerders mag nie met skoolskoene op die tennisbane speel nie.

  6.10. Aantrede wanneer die klok lui:

  6.3.1 Twee klokke lui aan die begin van die skooldag.
  6.3.2. Wanneer die eerste klok voor skool lui, moet alle leerders in klasverband aantree in die nuwe saal.
  6.3.3 By aantrede nadat die klok gelui het, is alle leerders stil en sodra die opvoeder aan diens die sein gee, beweeg die leerders in klasverband na die klasse waar hulle moet wees.

  6.11. Aantrede by die saal:

  6.11.1 By die aantrede vir saalbyeenkomste beweeg die leerders flink na die aantreevlak by die saal.
  6.11.2.Daar heers absolute stilte wanneer die leerders die saal binnestap.
  6.11.3 Elkeen gedra hom/haar ordelik tydens die saalbyeenkoms.

  6.4 Aandeel in die opbou en instandhouding van die terrein:

  6.4.1 Net soos elke mens trots is op sy persoonlike netheid, so moet hy ook trots wees op die netheid en ordelikheid van sy omgewing.
  6.4.2 So moet elke leerder trots wees op die netheid van ons skoolterrein, die geboue, sportveld, blomme en struike.
  6.4.3 Dit is nie net die taak van die hoof en personeel nie, maar ook die taak van elke leerder om te help met die opbou en instandhouding van ons terrein.

  6.5 Skoolgebou/terrein

  6.5.1 Die saal is nie ‘n speelplek gedurende pouses en tydens enige ander funksie nie en dieselfde reëls geld hier as vir die res van die skoolgebou.
  6.5.2 Die administratiewe blok is nie ‘n bymekaarkomplek vir leerders nie.
  6.5.3 Die voordeur en voorportaal word onder geen omstandighede deur leerlinge vir in- en uitgaan gebruik nie.
  6.5.4 Geen leerders word in die kombuis toegelaat nie
  6.5.5 Loop netjies en agtermekaar in rye aan die linkerkant van gange met tasse aan die regterkant.
  6.5.6 Geen leerders voor/gedurende pouses en na skool word in die gange en klaskamers toegelaat nie. Weersomstandighede sal in ag geneem word.
  6.5.7 Geen hardlopery in die vierkant nie.
  6.5.8 Stilte moet gehandhaaf word rondom die personeelkamer.

  6.6 Afkondigings:

  6.6.1 Wanneer afkondigings oor die interkom gedoen word, moet alle leerders stil wees en luister wat gesê word.
  6.6.2 Alle afkondigings moet betyds in die afkondigingsboek geskryf word.

  6.7 Afwesigheid:

  6.7.1 Leerders mag slegs weens siekte of om ‘n ander goeie rede van skool afwesig wees.
  6.7.2 ‘n Leerder wat afwesig was, moet op die eerste dag wat hy weer die skool besoek, ‘n brief van sy ouers bring waarin ‘n rede van afwesigheid aangedui word.
  6.7.3 Die brief moet gedurende die registerperiode aan die betrokke opvoeder gegee word.
  6.7.4 Indien ‘n leerder langer as 2 dae afwesig is, moet ‘n doktersertifikaat voorgelê word.
  6.7.5 Gedurende skoolure word dringende verlof in die geval van ernstige siekte, dood of begrafnis, besoek aan spesialis, ens net deur die skoolhoof verleen.
  6.7.6 Geen leerder mag ‘n ouer of iemand anders skakel om haar gedurende skooltyd te kom haal alvorens die nodige toestemming vooraf van die kantoor verkry is nie.
  6.7.7 In bogenoemde geval moet die ouers persoonlik die leerder by die skool kom haal en uitteken.
  6.7.8 Leerders wat afwesig is tydens ‘n toets of eksamen moet ‘n mediese sertifikaat inhandig, anders kry hy/sy nul vir die toets of eksamen.
  6.7.9 Ongereelde skoolbesoek steur die leerder in sy vordering en lei tot laksheid, gebrek aan belangstelling en uiteindelik tot onkunde en onbevoegdheid.

  6.8 Besering en siekte gedurende skoolure:

  6.8.1 Indien ‘n leerder gedurende skoolure beseer raak, of siek word, moet dit onmiddellik by die kantoor gerapporteer word.
  6.8.2 Geen leerder mag self huis toe bel en sê dat hy/sy siek is nie.

  6.9 Fietse:

  6.9.1 Geen leerder mag op die skoolterrein met ‘n fiets ry nie.
  6.9.2 Voor die ingange van die skool moet die leerder afklim en sy fiets instoot tot by die fietsloods.
  6.9.3 Geen fietse mag teen die muur staan nie, almal moet in ‘n staander wees.
  6.9.4 Smiddae word die fiets weer gestoot tot by die hek en in die straat begin hy/sy eers ry.
  6.9.5 Ook in die namiddae en saans met funksies geld hierdie reël en ook dan moet fietse in die fietsloods geplaas word.

  6.10 Gedrag in die klaskamer:

  6.10.1 Binne die klaskamer moet elke leerder sy uiterste bes doen om orde te handhaaf en sy deel by te dra dat die werk so vinnig moontlik kan vlot.
  6.10.2 Leerders mag geen speelgoed saambring skool toe nie.
  6.10.3 Leerders moet in die klaskamer bly staan totdat hulle deur die opvoeder gesê word om te sit.
  6.10.4 Tafeltjies en stoeltjies moet in ordelike rye gelaat word.
  6.10.5 Daar mag onder geen omstandighede op die meubels geskryf of gekrap word nie.
  6.10.6 Geen leerder mag tydens lesure sonder ‘n toestemmingskaart buite ‘n klaskamer wees nie. Leerders mag slegs ‘n uur na die aanvang van klasse toegelaat word om kamer te verlaat. Mediese gevalle sal op meriete hanteer word.
  6.10.7 Geen leerder mag sonder toestemming sitplekke verwissel nie.
  6.10.8 Daar mag nie gedurende lestyd gesels word nie.
  6.10.9 Wanneer die hoof, ‘n opvoeder of ‘n besoeker die klas binnekom tydens ‘n lesuur, moet alle leerders flink opstaan.

  6.11 Gedrag van ons leerders teenoor opvoeders:

  6.11.1 Ons moet ons opvoeders beskou as ons leermeesters en raadgewers, mense wat altyd bereid sal wees om ons leiding te gee.
  6.11.2 Hulle is ook die persone wat elke kind se vordering op elke terrein van ons skoollewe fyn dophou.
  6.11.3 Van leerders word verwag om hoflik en vriendelik te wees teenoor hulle opvoeders en hulle behoorlik te groet.
  6.11.4 Van leerders word verwag om gehoorsaam te wees en daaglikse opdragte en huiswerk na die beste van hulle vermoë uit te voer.
  6.11.5 Van die leerders word verwag om hulle altyd ordentlik te gedra en so te sorg vir die goeie dissipline en orde van ons skool.
  6.11.6 Van die leerders word verwag om in alle opsigte lojaal teenoor ons skool te wees; daar sal nooit met minagting van ons skool, ons opvoeders en mede-leerders gepraat word nie.

  6.12 Handboeke
  6.12.1 Leerders moet alle handboeke wat aan hulle uitgereik word van ‘n goeie oortreksel voorsien en oppas.
  6.12.2 As hy/sy ‘n boek verlore laat raak, moet hy/sy die vervangingskoste by die klasonderwyser inbetaal wat ‘n kwitansie sal voorsien.
  6.13 Opvoedkundig
  6.13.1 Leerders moet die skool tydens die vasgestelde skoolure stiptelik bywoon.
  6.13.2 ‘n Leerder mag nie gedurende skoolure sonder die verlof van die skoolhoof uit die klas afwesig wees of die skoolterrein verlaat nie. In geval van afwesigheid moet die ouers ‘n aanvaarbare rede aan die skoolhoof verstrek.
  6.13.3 Terwyl ‘n leerder onder die skool se toesig is, mag hy nie ‘n mede-leerder se liggaamlike welsyn benadeel of in gevaar stel nie. Hy mag nie wapens, speelgoed of stowwe wat liggaamlike besering kan veroorsaak in sy besit hê nie.
  6.13.4 ‘n Leerder mag nie dwelmmiddels, alkoholiese drank, aanstootlike leesstof of materiaal in sy besit hê of aan ander gee terwyl hy onder die skool se toesig is nie.
  6.13.5 Skooleiendom, of enigiets by die skool wat die eiendom is van iemand anders mag nie beskadig, ontsier, besoedel of sonder toestemming geneem word nie.

  6.14 Kleredrag en voorkoms
  6.14.1 Net die voorgeskrewe skooldrag word toegelaat. Nuwe leerlinge sal een (1) maand kans gegee word om die korrekte skooldrag aan te skaf.
  6.14.2 Indien gewone klere onder skooldrag gedra word, mag dit nie uitsteek nie.
  6.14.3 Moue van baadjies, sweetpakke en truie mag nie opgeskuif wees nie.
  6.14.4 Slegs netjiese swart skoolskoene /sandale (somer) word toegelaat
  6.14.5 Geen juweliersware, behalwe horlosies en mediese ketting (onder klere) word toegelaat nie.
  6.14.6 Meisies mag net goue/silwer knoppies of oorringetjies in hul ore dra.
  6.14.7 Geen oorringe vir seuns is toelaatbaar nie.
  6.14.8 Alle klere moet duidelik gemerk wees.
  6.14.9 Reëls in verband met kleredrag geld te alle tye wanneer leerlinge skooldrag aan het.
  6.14.10 Die korrekte sportdrag moet gedra word by oefeninge sowel as wedstryde.
  6.14.11 Die Quantex-sweetpak mag slegs vir sportgeleenthede gebruik word.
  6.14.12 Leerders mag geen merk of tekening op hul liggame dra of maak nie.

  6.15 Hare
  6.15.1 Geen vaste golwings (perms) nie.
  6.15.2 Geen snaakse haarstyle sal geduld word nie.
  6.15.3 Lang hare by meisies moet op ‘n ordentlike manier vasgemaak word.
  6.15.4 Waar strikkies, bolletjies, “alice-band” en/of knippies in die hare gebruik word, moet dit in die skool se kleure wees (groen, bruin).
  6.15.5 Kuiwe mag nie in die oë hang nie.
  6.15.6 Seuns se hare moet kort en netjies wees.
  6.15.7 Hare mag nie gekleur of gejel word nie.

  6.16 Skooltasse
  6.16.1 Geen “pap/slap” (vissakke) boeksakke word toegelaat nie.
  6.16.2 Die skooltasse moet stewige sykante en ‘n boom hê.
  6.16.3 Geen skooltasse mag op die rug gedra word in die skool nie.
  6.16.4 Skooltasse word weg van die muur gedra.

  6.17 Voertuie
  6.17.1 Geen ouers mag leerders op die skoolgrond kom op- of aflaai voor of na skool nie.
  6.17.2 Ouers moet asseblief ‘n redelike afstand van hekke parkeer. Kom verkeersreëls na.

  6.18 Algemeen
  6.18.1 Geen kougom word te alle tye op die skoolgrond toegelaat nie.
  6.18.2 Geen leerders word voor, tydens en na skool in die opsigter se kantoor toegelaat nie.
  6.18.3 Honde word nie op die skoolterrein toegelaat nie.
  6.18.4 Niemand mag gedurende skooltyd by die fietse kom nie.
  6.18.5 Selfone word nie toelgelaat tydens skooltyd nie.
  6.18.6 Geen band- of CD-spelers mag na die skool gebring word nie.
  6.18.7 Geen verkoping van lekkers of enige artikels is toelaatbaar nie. Verkopings word slegs op entrepeneursdae toegelaat.
  6.18.8 Tennisbane word nie sonder toestemming gebruik nie.
  6.18.9 Toegang tot die skool mag slegs deur die hekke geskied.
  6.18.10 Geen leerders mag oor of deur enige heining klim nie.
  6.18.11 Wanneer leerders van trappe gebruik maak, moet hulle altyd links hou.
  6.18.12 Ouers gaan onder geen omstandighede na ‘n klas toe nie. Die sekretaresses
  sal in dringende gevalle die onderwyser(es) roep.

  7 DISSIPLINêRE STELSEL
  7.1. Hierdie stelsel is die uitvloeisel van werksessies en samesprekings tussen personeel, leerlinge en die beheerliggaam.
  7.2. Elke situasie moet op meriete hanteer word.
  7.3. Ondersteuning aan leerlinge word voorop gestel.
  7.4 Toepassing van tug geskied nadat skuld bo alle twyfel vasgestel is.
  7.5 Klasoortredings: Oortredings word onmiddellik in die oortredingsleêr aangeteken. Na 2 ootredings met die derde oortreding skakel die klasonderwyser die ouer telefonies en bespreek die probleem. Die volgende 2 oortredings word aangeteken. Met die sesde oortreding skakel die hoof die ouer en maak `n afspraak. Die probleem word in die kantoor deur die hoof, ouer en onderwyser bespreek. Die leerling word erenstig aangespreek. Die volgende 2 oortredings word aangeteken en die negende ootreding verskyn die ouer voor die hoof en volle klasgroep se onderwysers. Die leerling word voor die groep erenstig aangespreek. Hierna verskyn die leerling voor die Beheerliggaam se tugkomitee.
  7.6. Verwys na die detensiestelsel.

  8 ONDERNEMING DEUR OUER/VOOG
  8.1 Wanneer ‘n ouer/voog sy/haar kind by die skool inskryf, aanvaar die ouer/voog die skool se dissiplinêre beleid en alles wat die dissiplinêre beleid impliseer.
  8.2 Die ouer/voog onderneem dat sy /haar kind die die skoolreëls sal gehoorsaam en goeie leerderskap sal openbaar.
  8.3 Die ouer/voog onderneem dat sy kind lojaal sal wees teenoor die skool en sy aktiwiteite.